Αξιολογήστε τον κίνδυνο μόλυνσης σε κάθε περίπτωση

Είμαι μόνος/η;

Ο κίνδυνος σας είναι: 0

τιμή μεταξύ 0 (χωρίς κίνδυνο) και 4 (η πιο επικίνδυνη κατάσταση)

Αυτή η κλίμακα κινδύνου δεν λαμβάνει υπόψη:

Δείτε το ερώτημα Πώς να αξιολογούμε τους κινδύνους στην καθημερινότητά μας;